ई – किरण

खुला हे मदुम्ह काय् मचा जि
याकचा ह्वाँय् ह्वाँय् ख्वःल जुइ
छेँ ज्या, बूँ ज्या याना
मलाम्ह मां नं दुरु त्वंका
गबलें निभाःलय् पुक्क थ्यना
गबलें वां दायेक प्वलच्वय् वाना वनेवं
खुला हे मदुम्ह काय् मचा जि
याकचा ह्वाँय् ह्वाँय् ख्वःल जुइ ।

जंकु याम्ह मचा जि
लय् लय् तायेका च्वन जुइ
निपु दुगु वा नं
मफु मफु जा नया केन जुइ
वा, चा, कलम, कापि, धेबा व तिसा दुगु
भुचाय् च्वंगु हे कलम ज्वना
जंकु याम्ह मचा जि
लय् लय् तायेका च्वन जुइ ।

निदँ पुला वम्ह मचा जि
याकचा तिंतिं न्हुल जुइ
छखल: वा ल्यया च्वन जुइ
बँय् लाना तगु पुलांगु नःया झ्याःलय्
वा दाया मेगु खलःनं दयेकुगु
वहे उत्वं च्वे च्वना
निदँ पुला वम्ह मचा जि
याकचा तिंतिं न्हुल जुइ ।

प्यदँ दुम्ह मिजं मजा जि
ब्वनेकुथि अाखः सयेक वन जुइ
छेँ थें म्हिते स्वल जुइ
पांय्, गत्ति, थां कया
बिसिला कासा, थिया कासा
भकुंग्वारां कयेका व भ्वय् याना
प्यदँ दुम्ह मिजं मजा जि
ब्वनेकुथि अाखः सयेक वन जुइ ।

न्हेदँ दुम्ह मिजं मचा जि
ब्वाय्ं ब्वाय्ं जुया च्वना जि
म्हिचाय् जायेक त्याकु तया
सि दुगु छ्यँ, तज्यागु ल्हाः, म्हय् खिति
खुसि वना लाल काये मसया
क्व अपा साबुँ याना
न्हेदँ दुम्ह मिजं मचा जि
ब्वाय्ं ब्वाय्ं जुया च्वना जि ।

झिदँ दुम्ह मिजं मचा जि
उखेथुखे जुया च्वना जि
छ्यलि स्वाने क्वे सागाः
मातनय् क्वथाय् देना
चोतय् पलखः ब्वाकल
क्वखं मसिइक कयेतां तिया
झिदँ दुम्ह मिजं मचा जि
उखेथुखे जुया च्वना जि ।

झिन्निदँ दुम्ह जि
फ्वना फ्वना जुया जि
भ्वाथगु तःपागु कमिज, म्हिचा ह्वःगौं सुर्वाः
कवं म्हग्व, ख्या:चा थें हाकुचा ख्वा:
न्ह्याक्कु कःनि, छुस्या नसां
नकामतम्ह थें जाम्ह
झिन्निदँ दुम्ह जि
फ्वना फ्वना जुया जि ।

झिन्खुदँ दुम्ह जि
ल्यायम्ह जुम्ह जि
म्वामदुगु ज्याखं न्ह्यपुइ जाल
इलं हाय्कल लाकांम्ह थ्वाल
बिचाः मवंगु भिंगु लिच्वः वल
कतःया नकल याना जुम्ह
झिन्खुदँ दुम्ह जि
ल्यायम्ह जुम्ह जि ।

झिन्च्यादँ दयेका जि
मतिना याना जुया जि
धेबा खन, मिखां मखन
आखः तन, जिगु मतिना मन
ग्वा: ग्वा: मिसामचा
जि छम्ह मिजंमचा
झिन्च्यादँ दयेका जि
मतिना याना जुया जि ।

निन्यादँ दुबले तक जि
थः यःथे जुया च्वनाम्ह जि
प्रबिधियात न्ह्यवःसा याना
प्रकृति लिसे चाःहिला च्वना
न्ह्यागुहेे यायेत हि क्वाःम्ह
झंग थें याकचा ब्वया जुम्ह
निन्यादँ दुबले तक जि
थः यःथे जुया च्वनाम्ह जि ।

स्वीदँ दुबले जि
गर्ब याये दुम्ह जि
सताब्दी स्वये दत
लोकतंत्र, गणतंत्र हये दत
गबलें मवगु नगु कुतुंवल
गबलें मखंगु प्रबिधिं ई हिल
स्वीदँ दुबले जि
गर्ब याये दुम्ह जि ।।

स्वीनिदँ दुबले जि
नुगः भाराभारा मी जि
थःगु दायित्व जिं चायेका
द्यःयात साक्षी तया निम्ह छम्ह जुया
पलखः न्हू जः खने दुबले
भ्वखाय् चा ब्वल छेँ हाःसः मदु
स्वीनिदँ दुबले जि
नुगः भाराभारा मी जि ।

थौं स्वीखुदँ दत जि
थःम्ह थःयात छेँ दुने कुना तया
सच्छिक ल्हाः सिला
इरुथुरु, थाहाँ क्वाहाँ, सासः तःर्हा
खा, खिचा, चखुं, बखुं, क्वचा ल्याःखना
मचा निसेया खँग्वः यात आखः ग्वः दयेका
ई न्ह्याका च्वनाम्ह जि
थःम्ह थःयात छेँ दुने कुना तया ।

हलिमय् थाकुया च्वंगु थ्व इलय्
जिं याये फुगु धैगु धैर्य जक खः
प्रकृतिं दिपाः कागु व कायेकुगु थ्व
हिला वइ तिनि हाकन न्हुगु भिंगु ई ।।

 

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *