छकले वाउँचा – कविन्द्र लाल प्रधान

म्हिगः खम्हू जायकः
वैम्ह दाइचा
थौं लँपु दापा जुल ला छु थें
थौं साइकल ला वल
व दाइचा मव ।

म्हिगःयागु न्हिलासू
व वाउँचाय् थौं मदु
नुगः जिगु तना वंथें
दोकया प्वालं सुना वं थें ।

थौंकन्हय् गजू मदुगु
वजुथजु मदुगु लकस
गथे कि सतक व दुर्घटना
लकस दुत्यंगु वाउँचा
मनू तयगु भाः थें ।

थौं कन्हय्
वाउँचां गाहकियागु ख्वाः
गाकि नं जि प्यकालँ
अले स्वपाः ख्वाःपाः
ध्याचः गाः धूया प्रतिबिम्ब जि लँपु

सुथय् निभाः जः निसें सनिलय् तक
तरकारी दाइचां त्वता वंगु
समृध्दया म्हगस
मि मफया ल्यंगु सुकूगु
छथू सूकू गंगू वाउँचाथें
न्हूगु सुथः
न्हूगु जः
ज्वना वयेगु बचं ज्वनां
द्यनेगु कुतः याना च्वन
छकले वाउँचा ।

मेगु ब्वनेत

स: ला अन झं थ्वै, गन वैत पना बिइ

खिउंगु कोथा

बा: लुमनियः

जिगु मे