Day: April 16, 2020

ई – किरण

खुला हे मदुम्ह काय् मचा जि
याकचा ह्वाँय् ह्वाँय् ख्वःल जुइ
छेँ ज्या, बूँ ज्या याना
मलाम्ह मां नं दुरु त्वंका
गबलें निभाःलय् पुक्क थ्यना

Read More